Левски – Горна Оряховица, Бутово – Недан
октомври 13, 2020
гр. Варна, р-н Младост, ж.к.Трошево, блок 79
октомври 13, 2020

Участък Горна Оряховица - Бяла


Описание на проекта

Обособена позиция 3 - Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Бяла

Строеж 2 група 1 категория Изготвяне на работен проект: Изготвен е работен проект в съответствие с техническото задание на Възложителя.
Изпълнение на строително-ремонтни и монтажни работи:
Покрай жп линията в участъка от ЖАТЦ Горна Оряховица – гара Бяла, въздушно върху бетонните или желязо - решетъчните стълбове на контактната мрежа е инсталиран оптичен кабел, диелектричен, самоносещ се, с трекингоустойчиво покритие за монтаж при напрежения 25 kV/50 Hz, закрепен чрез ипъващо устройство (анкеровка), осигуряващо твърдо захващане и поддържащо устройство (ролка), осигуряващо окачването на кабела на междинните стълбове.
За свързване на кабелните дължини и за отклонения от кабела, се използват подходящи диелектрични муфи, инсталирани подземно в шахтите при изкопно полагане на кабела или на стълбовете на контактната мрежа при въздушното изграждане на кабела. Влакната на оптичните кабели са свързани в муфите посредством термична заварка-сплайсване, защитени в мястото на заварката с термофитни маншони, които са подредени в гребените на сплайс касетите, капацитета на които е от 6 до 24 влакна;
Отклонения от основния магистрален кабел са направени в подстанциите, подрайоните, секционните постове и кабините (контейнерите) за междугарова апаратура на ВДРВ, разположени в междугарията;
Подземно въвеждането в сградите и експлоатационните пунктове, се осъществява в изградени канални мрежи, където има такива, или изкоп, в негорими защитни HDPE тръби ф40 с херметизирани краища, като се оставя резерва от кабела;
На прелезите са монтирани разклонителни муфи с резерви двустранно, за предаване на данните от апаратурата на прелеза към таблото за далечна информация и за целите на видеонаблюдението;
През тунелите оптичния кабел HDPE преминава през защитна HDPE тръба;
Оптичният кабел е терминиран на всички гари, разделни постове и енергийните обекти на електроразпределителното поделение в участъка-пълно или частично на оптични разпределители ODF, монтирани в 19" стандартен шкаф със заключване, разположен в определените помещения за телекомуникационна апаратура, с подходящи размери или на стена, според типа на свързаността.
SDH, Мултиплексно оборудване и Гаров концентратор включва:
Преносна система SDH-STM4 в АТЦ Горна Оряховица и гара Бяла, мултиплексно оборудване; преносна система SDH-STM1 в РП Акация, гара Янтра, гара Петко Каравелово и гара Полски Тръмбеш;
Оборудване за достъп – MUX - нискочестотно мултиплексиране в АТЦ Горна Оряховица, РП Акация, гара Янтра, гара Петко Каравелово, гара Полски Тръмбеш и гара Бяла ;
нови токозахранващи устройства 220V/48V и изграждане на заземления за съобщителното оборудване в АТЦ Горна Оряховица, РП Акация, гара Янтра, гара Петко Каравелово, гара Полски Тръмбеш и гара Бяла;
Цифрови гарови концентратори за осигуряване на специализираните телекомуникационни връзки на дежурните ръководители в АТЦ Горна Оряховица, РП Акация, гара Янтра, гара Петко Каравелово, гара Полски Тръмбеш и гара Бяла;
Токоизправители и акумулаторни батерии, заземяване на телекомуникационното оборудване.
С цел преорганизиране на пространството и достигане до необходимите условия за специфичните изисквания на телекомуникационните съоръжения и уредби е извършено вътрешно преустройство на помещения (електро, дограми, настилки, мазилки, боядисване) в сградите на ЖАТЦ „Горна Оряховица”, гара Горна Оряховица, гара Петко Каравелово, гара Полски ТРъмбеш, гара Бяла и са монтирани технически контейнери от термопанели на гара Янтра и РП Акация.
Всички помещения, в които има монтирана телекомуникационна апаратура, са оборудвани със стенен климатизатор от вътрешно и външно тяло, работещ с екологично чист хладилен агент.
Пожароизвестяването на телекомуникационните помещения се осъществява на база конвенционална пожароизвестителна централа FS 4000/2 и конвенционален пожароизвестител, оптично-димен датчик FD 8030.
Изградена е система за видеонаблюдение и архивиране в гара Полски Тръмбеш и гара Бяла.
Доставени са резервни части и инструменти;
Проведени са курсове за обучение, поддръжка, експлоатация и управление на монтираните устройства и апаратура.

Buy now