Гара Чирпан (участък Оризово – Михайлово)
януари 10, 2022
Гара Драгоман
октомври 29, 2020

Модернизацията на железопътен участък Оризово – Михайлово


Проектът се финансира от: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
Кохезионен фонд на ЕС, Национално съфинансиране,
Средства на бенефициента ДП НКЖИ
Стойност на обекта: 261 578 600,50 лева с ДДС
Начална дата: 13 Ноември2019
Възложител: ДП НК “Железопътна Инфраструктура“
Изпълнител: ДЗЗД „Евро жп инфраструктура“

Железопътният участък Оризово – Михайлово е част от глобалния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и част от Транс-европейската транспортна мрежа, транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, който свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно море. Железопътната линия Пловдив – Бургас е приоритетна в националната железопътна система и възстановяването на проектните параметри и рехабилитацията ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. Железопътният участък Оризово–Михайлово включва изграждане на ново железопътно трасе за двойна железопътна линия с приблизителна дължина по път 1 – 37,126 км и по път 2- 35,328 км.

Първият етап от проекта е модернизация на гарите Оризово и Чирпан, за които е издадено Разрешение за строеж РС-31 от 16.04.2021 г. и е  подписан протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво от 20.05.2021 г. Строително-монтажните дейности за този етап включват цялостна реконструкцията на коловозното развитие в гара Оризово и в гара Чирпан, изграждане на нови дренажни системи. На гара Оризово е предвидено изграждането на 3 броя нови перона с обособени места за сядане, нов пешеходен надлез  с интегрирано ново приемно здание и осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност до пероните и пешеходния надлез. На гара Чирпан предстои изграждането на два нови перона с осигурен достъп на лица с намалена подвижност до пероните; рехабилитация на съществуващия пешеходен подлез и рехабилитация на съществуващото приемно здание.

Дейностите по сигнализация и телекомуникации включват рехабилитация на двете помещенията, предвидени за маршрутно-компютърната централизация,  доставка, монтаж и въвеждане в действие на нова маршрутно-компютърната централизация направа на външно и перонно осветление.

Дейностите по контактна мрежа обхващат изграждането на нова стълбовна линия и контактна мрежа, секциониране на контактната мрежа и интегриране на моторните задвижвания на разединителите към съществуващите табла за дистанционно управление.

Вторият етап обхваща модернизация на междугарието Оризово – Михайлово с включено изграждане на нов тунел до гара Чирпан, два разделни поста и 4 бр. спирки. Предстои изграждане на ново железопътно трасе за двойна железопътна линия с проектна скорост до 160 км/ч. Новото трасе е с дължина 37,126 км за път 1 и 35,328 км за път 2. Двупътното трасе се разделя преди град Чирпан. Път 1 продължава по съществуващата железопътна линия през гара Чирпан (т. нар. байпас) с реконструкция на трасето с дължина около 5.842 км за проектна скорост 80 км/ч. Път 2 заобикаля град Чирпан по изцяло ново трасе с дължина около 4.052 км и проектна скорост 160 км/ч, включително изграждане на тунел с дължина около 835 м североизточно от града. В края на байпаса жп трасето става отново двупътно. В началото и в края на байпаса се оформят два разделни поста.

Строителството във втория етап включва изграждане на 5 пътни надлеза и 3 пътни подлеза на местата, където трасето на железопътната линия пресича пътна инфраструктура с цел елиминирането на пресичането на едно ниво  и изграждане на 7 бр. мостове, прокари, водостоци, пасарелки в района на железопътните спирки. Гара Свобода се закрива и става спирка, като местоположението ѝ се променя. Реконструират се спирките Черна гора, Спасово и Самуилово за вписване в новото местоположение на модернизираната двупътна железопътна линия. Предвижда се реконструирането на част от коловозите в гара Михайлово за вписването на новото трасе.

Дейностите по сигнализация и телекомуникации включват рехабилитация на помещението, предвидено за маршрутно-компютърната централизация, доставка, монтаж и въвеждане в действие на нова маршрутно-компютърната централизация в гара Михайлово.
Дейностите по контактна мрежа обхващат  изграждане на нова стълбовна линия и контактна мрежа, секциониране на контактната мрежа и интегриране на моторните задвижвания на разединителите към съществуващите табла за дистанционно управление.

Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” и национално съфинансиране.

Buy now