гара Оризово (участък от Оризово – Михайлово)

„Модернизация на железопътен участък Оризово – Чирпан“ по проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“; Участък 812 гара Оризово от км 42+376,96 (НС2) до км 44+086,06 (КС1) с дължина 1709м.

Виж още
гара Чирпан (участък от Оризово – Михайлово)

„Модернизация на железопътен участък Оризово – Чирпан“ по проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“; Участък 814-12 гара Чирпан от км 59+105,35 (НС12) до км 60+126,60 (НС9) с дължина 1021м.

Виж още
Модернизацията на железопътен участък Оризово – Михайлово

Стартира модернизацията на железопътен участък Оризово – Михайлово. Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” и национално съфинансиране.

Виж още
Mеждугариe Копривщица – Стряма

“Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в междугарието Копривщица – Стряма от км 100+525 до км 106+337 с обща дължина 5812 м по III-та жп линия”

Виж още
ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка”

“Извършване на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня – гр. Девня, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка” по две обособени позиции”

Виж още
Гаров комплекс Подуяне

„Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторско надзор“

Виж още
ЦДГ 1 "Снежанка

Изпълнение на СМР на обект ЦДГ 1 "Снежанка" в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом";

Виж още
Преустройства на спортна площадка в ОУ Христо Ботев, район Аспарухово, гр.Варна

Изпълнение на СМР на същ. сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособена позиция №10 "Извършване на СМР при изпълнение на преустройства на спортна площадка в ОУ Христо Ботев, район Аспарухово, гр.Варна въз основа на Рамково споразумение №РД16003432ВН/ 11.02.2016 г. по обособени позиции


Виж още
Участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски

Рехабилитация на железопътните участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово; ОПТТИ (Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”) 2014-2020г.


Виж още
Община Садово

„Извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на проект: „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Садово“


Виж още
Змейово - Стара Загора

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово - Стара Загора от км239+400 до км252+325 с обща дължина 12925м и стрелка №1 в гара Стара Загора по 4-та ж.п.линия


Виж още
Преустройства на спортна площадка в ОУ Добри Чинтулов, район Младост, гр.Варна

Строеж 1 група 4 категория Видове и обем СМР: СМР за демонтаж и разваляне на стари и изграждане на нови игрища за футбол, баскетбол, волейбол, хандбал и модерна открита фитнес зона. Площадката е оборудвана с осветление за вечерни тренировки.


Виж още
Димитровград – Свиленград

Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Димитровград – Харманли. Участък №1 Гара Димитровград (от км. 231+560 до км 234+290); Част: Въздушна Контактна Линия на територията на гара Димитровград товарна гара Електрификация на гара Димитровград товарна гара


Виж още
"Пътна връзка за летище "София"

Проектиране и изпълнение на строеж "Пътна връзка за летище "София" с обхват от бул."Брюксел" (от о.т.201 - о.т.206 до о.т.255 - о.т.226) до ул."Мими Балканска" (от о.т. 214 до о.т.215)"


Виж още
Гара Карлуково

Проектиране, доставка и инсталация на маршрутно - релейна централизация /МРЦ/ тип МН70 с броячи на оси на гара Карлуково


Виж още
Между гарите Просторно и Каспичан

Механизиран среден ремонт на железен път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 34 941м в участъка между гарите Просторно и Каспичан по 9-та жп линия


Виж още
ЕНЕРГОСЕКЦИЯ Горна Оряховица

Преустройство и ремонт на работилница за РССМ, включваща две сгради и прилежащ терен с коловози на ЕНЕРГОСЕКЦИЯ Горна Оряховица


Виж още
Междугарието Сеново-Просторно

Механизирано подновяване на железния път от км 47+845 до км 55+877 с дължина 8 032м в междугарието Сеново-Просторно от км 55+943 до км 56+802 с дължина 860м по 2-ри коловоз (текущ път) в гара Просторно, от км 56+835 до км 56+842 с дължина 6м (между стрелки №№ 1 и 3), с обща дължина на железния път 8898м и смяна на 4бр стрелки с R=300м с №№ 2, 4, 3 и 1 в гара Просторно


Виж още
Между гарите Русе и РП Акация

Механизиран среден ремонт на железен път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 29 181м в участъка между гарите Русе и РП Акация по 4-та жп линия


Виж още
Левски-Горна Оряховица, Бутово-Недан

II: Обособена позиция 2 - Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ в участъка Левски-Горна Оряховица, Бутово-Недан


Виж още
ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Бяла

III: Обособена позиция 3 - Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ в участъка Горна Оряховица-Бяла


Виж още
Сграда с адм.адрес гр. Варна, р-н Младост, ж.к.Трошево

за ОП №10 Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с адм.адрес гр. Варна, р-н Младост, ж.к.Трошево, блок 79 в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради НПЕЕМЖС


Виж още
Междугарието Волуяк-Храбърско

Авариен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба/на Възложителя/ от км 14+038 до км 26+864 с дължина 12826м в междугарието Волуяк-Храбърско по 6-та жп линия


Виж още
Карнобат - Синдел - Варна Фериботна

ЖП линия №3 Карнобат - Синдел - Варна Фериботна - реконструкция -Аварийно укрепване на земно-скален откос от км 62+570 до км 62+700 в междугарието Дъскотна-Търнак - I-ви етап в района на ЖП секция Горна Оряховица, район ПЖПС Варна"


Виж още
Междугарието Дебелец - РП Соколово

ЖП линия №4 Русе - Подкова - реконструкция - аварийно укрепване на земно - скален откос от км 144+786 до км 145+080 в междугарието Дебелец - РП Соколово


Виж още
Междугарието Велико Търново-Дебелец

ЖП Линия №4 Русе – Подкова "Аварийно укрепване на земно-скален откос от км 135+350 до км 135+450 в междугарието Велико Търново-Дебелец"


Виж още
Междугарието Курило - Реброво

Въстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 М, с лрилежащи гари: гара Курило - Т.П. 2 с дължина 980 м и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 И 3, между стрелките № 10 и № 14 с дължина 46 м, както и между стрелките № 3 И № 9 с дължина 22 м и гара Реброво - Т.П 2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1 И 2


Виж още
Гара Стряма – гара Клисура

Рехабилитация на инженерните съоръжения, в т.ч. тунели, мостове и водостоци, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в участъка гара Стряма – гара Клисура от км 113+005 до км 115+729 с дължина 2724м


Виж още
Междугарието Делян - Дяково

Механизирано подновяване на железния път от км 74+584 до км 77+156 с дължина 2572м в междугарието Делян - Дяково по 5-та жп линия


Виж още
Междугарието Ясен-Плевен

Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманен мост на км 188+862, път №1 в междугарието Ясен-Плевен запад по 2-ра жп линия


Виж още
Гара Стряма – гара Клисура

Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в участъка гара Стряма – гара Клисура от км 107+200 до км 111+070 с дължина 3870 м


Виж още
Магистрален газопровод Ду1000

Проектиране и изпълнение на основен ремонт на Магистрален газопровод Ду1000 и ремонтно-възстановителни работи на подводни преходи на Магистрален газопровод Ду1000 и на транзитни газопроводи -Т1 Ду1200, Т-2 /лупинг/ Ду1200 при река Добричка в землището на с.Врачанци, община Добрич, към експлоатационен район "Вълчи дол"


Виж още
Гара Дупница

Аварийно-възстановителни работи, след дерайлиране в четната гърловина на гара Дупница


Виж още
Гара Драгоман

Виж още
Радунци - Дъбово

Виж още
Подлез Захарна фабрика

Виж още
Buy now