Участък гара Стряма – гара Клисура
октомври 13, 2020
ОУ Христо Ботев, район Аспарухово
октомври 13, 2020

Магистрален газопровод Ду 1000 , община Добрич


Описание на проекта

Проектиране и изпълнение на основен ремонт на Магистрален газопровод Ду1000 и ремонтно-възстановителни работи на подводни преходи на Магистрален газопровод Ду1000 и на транзитни газопроводи -Т1 Ду1200, Т-2 /лупинг/ Ду1200 при река Добричка в землището на с.Врачанци, община Добрич, към експлоатационен район "Вълчи дол"

Строеж 3 група 1 категория
Изпълнени са:
Проектиране:- Обща обяснителна записка, Инженерно геоложки проучвания, Инженерно хидроложки проучвания, Геодезическа, Технологична, Елелтрохимична защита, Хидротехническа, Пожарна безопасност, План за управление на отпадъците, План за безопасност и здраве, Документация за засегнатите имоти;
СМР както следва:
Направана шурфове; Изкоп с багер на отвал; Почистване на речно корито на отвал; Разкриване на газопровод; Укрепване на оптичен и съществуващи кабели; Водочерпене; Почистване и пясъкоструене на стоманени тръби; Монтаж термоманшони за ф1000 и ф1220; Д-ка и монтаж затежнители за ф1000 и ф1220; Укрепване с трошен камък и засипване със скални почви; Направа на бетонен праг 20/2/1м; Оформяне корито на река; Доставка и монтаж на КИК.

Buy now