Железопътен участък Скутаре – Оризово
октомври 19, 2020
Гаров комплекс Подуяне
октомври 19, 2020

Mеждугариe Копривщица – Стряма


Описание на проекта

Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в междугарието Копривщица – Стряма от км 100+525 до км 106+337 с обща дължина 5812 м по III-та жп линия

Строеж 2 група 1 категория I. Дейности за изготвяне на проекти по част „Железен път“, част „Контактна мрежа“ и част "Осигурителна техника, телекомуникации и електрозахранване".
II. Дейности за изпълнение на СМР по част „Железен път“, включващи:
• Работи по долно строене на железния път- направа на отводнителни канавки; изграждане на дренажна система; изгребване на съществуваща баластова призма и транспорт до депо; полагане на бетонова плоча;
• Работи по горно строене на железния път: демонтиране на релсо-траверсовата скара, полагане на железен път с нови релси тип 60, безвинтово еластично скрепление и направа на безнаставов релсов път с необходимите неутрализации;
• Работи по големи съоръжения: изпълнение на цялостна хидроизолация на тунел, изпълнение на хидроизолация на фугите между кампадите;
III. Дейности за изпълнение на СМР по част „Контактна мрежа“, включващи: Смяна на стълбовна и контактна мрежа, демонтаж на съществуващите такива и регула на контактния проводник след първа, втора и трета нивелация;
IV. Дейности за изпълнение на СМР по част „Сигнализация и Телекомуникации“, включващи – изграждане на осветление в тунел; направа перонно осветление; монтаж на стрелково отопление; запазване на съществуващите кабелни трасета;
V. Дейности за осъществяване на авторски надзор по части „Железен път“, „Контактна мрежа“ и "Осигурителна техника, телекомуникации и електрозахранване".
С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:
• Капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа. Повишаване на пропускателната способност в междугарието Копривщица- Стряма чрез възстановяване на проектната скорост;
• Управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;
• Скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете;
• Комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

ПРЕДИ
В ПРОЦЕС НА РАБОТА
Buy now