Mеждугариe Копривщица – Стряма
октомври 19, 2020
ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка”
октомври 14, 2020

Гаров комплекс Подуяне

Описание на проекта

Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор

1.1. Обособена позиция № 1 „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ обхваща реконструкция и модернизация на приемното здание на жп гара Подуяне, пътническа и околното пространство. Приемно здание Подуяне, пътническа е със ЗП 1 085 м2, РЗП 1 811 м2 и сутерен с площ 936 м2, и включва изпълнението на следните основни дейности:
1. изготвяне и съгласуване на работно проектиране, работни чертежи и детайли по всички части на Техническия проект за гара Подуяне в съответствие с изискванията на Възложителя и въз основа на одобрения технически проект; актуализация на работните чертежи и детайли в процеса на изпълнение на строителството при възникване на необходимост от допълване във връзка с действителното състояние при разкриване на отделните елементи в сградата и/или по повод изменения в нормативната уредба и/или изготвяне на съвместни чертежи и записки за допирните точки с взаимодействащи проекти и/или при наличие на забележки от Нотифицирания орган при изготвяне на работните чертежи и детайли в съответствие с изискванията на ТСОС ЛНП; получаване на всички необходими одобрения и съгласувания в съответствие с приложимото българско законодателство на работните чертежи; при съществени отклонения от одобрения технически проект, подготовка на проектната документация, необходима за внасяне за одобрение на измененията при условията и по реда на чл.145 в сроковете по чл.144, ал.3 от ЗУТ и за издаване заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж;
2. упражняване на авторски надзор по време на строителството по смисъла на чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията;
3. изготвяне на Доклад за безопасност по смисъла на Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система на Европейския съюз;
4. подготовка, организация и поддържане на строителната площадка, в това число основно почистване на сутерена, ресторанта и др. от битови, строителни и други отпадъци; изпълнение на мероприятия от плана за безопасност и здраве;
5. демонтажни работи, управление на строителните отпадъци;
6. саниране и конструктивно усилване на отделни елементи от носещата конструкция, подмяна на покривната конструкция, изпълнение на шахта, укрепване на отвори;
7. частично функционално преустройство на помещенията;
8. мероприятия за осигуряване на достъпна среда, в т.ч. изграждане на рампа;
9. демонтаж, доставка и монтаж на нови ОВК инсталации;
10. демонтаж, доставка и монтаж на водопроводната и канализационната инсталации;
11. демонтаж на електрическата инсталация, доставка и монтаж на силнотокова електрическа инсталация, заземителна и мълниезащитна инсталация, площадково осветление;
12. монтаж на слаботокови инсталации – структурно окабеляване, часовникова инсталация, видеонаблюдение, пожароизвестителна инсталация, оповестителна инсталация, сигнално-охранителна система, система за ограничаване на достъпа до служебните помещения;
13. пълно архитектурно обновяване на приемното здание и козирката над първи перон;
14. пълно архитектурно обновяване на едноетажна обслужваща сграда със ЗП 37 м2;
15. частичен ремонт на триетажна техническа сграда с РЗП 329,1 м2 и трафопост със ЗП 46,2 м2 16. мероприятия за повишаване на енергийната ефективност - топлоизолации, смяна на дограма;
17. паркоустройство и благоустройство;
18. изпълнение на хидромелиоративни съоръжения – автоматизирана поливна система за зелените площи около сградата;
19. провеждане на лабораторни изследвания, тестове, проби, единични и 72-часови пробни изпитания;
20. Пускане в експлоатация – изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.
21. Изпълнение на мерките за информация и публичност.
22. Осигуряване на достъпна среда

ПРЕДИ
В ПРОЦЕС НА РАБОТА
СЛЕД
Buy now