Гара Чирпан (участък Оризово – Михайлово)
януари 10, 2022

Гара Оризово (участък от Оризово – Михайлово)

1-ви етап

2-ри етап

3-ти етап

4-ти етап

5-ти етап

6-ти етап

7-ми етап

8-ми етап
9-ти етап

10-ти етап

11-ти етап

12-ти етап
13-ти етап
14-ти етап
15-ти етап
16-ти етап
17-ти етап

Описание на проекта:
„Модернизация на железопътен участък Оризово – Чирпан“ по проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“; Участък 812 гара Оризово от км 42+376,96 (НС2) до км 44+086,06 (КС1) с дължина 1709м.
Строеж Първа категория.
I. Дейности за изготвяне на проекти по части „Железен път“; „Контактна мрежа“; „Системи за сигнализация и телекомуникации“; „Сгради“; „Съоръжения“
II. Дейности за изпълнение на СМР по част „Железен път“, включват:
• реконструкция на стрелковото и коловозно развитие на гара Оризово (на 3 бр. коловози) за вписване на новата двупътна жп линия;
• изграждане на нови дренажни системи;
• полагане на ново долно строене – включително достигане на необходимите минимални стойности на деформационния модул на земна основна площадка и при необходимост допълнително укрепване (заздравяване);
• полагане на защитен пласт, геомрежи и геотекстил;
• горно строене от релси тип 60Е1 за главните коловози и 49S за второстепенните, стоманобетонни траверси и еластично скрепление съгласно изискванията на ТСОС;
• изграждане на 3 нови перона и нов пешеходен надлез (пасарелка);
III. Дейности за изпълнение на СМР по част „Контактна мрежа“
• демонтаж на контактна мрежа, включително стълбове и фундаменти;
• изграждане на нови стълбове и фундаменти;
• изграждане на нова контактна мрежа;
• секциониране на контактната мрежа и интегриране на моторните задвижвания на разединителите към съществуващите табла за дистанционно управление;
• тестове за включване към системата за телеуправление SCADA в Централен диспечерски център (ЦДЦ) Пловдив.

IV. Дейности за изпълнение на СМР по част „Системи за сигнализация и телекомуникации
• демонтаж на съществуващите МРЦ;
• рехабилитация на 2 помещенията предвидени за МКЦ ;
• Изграждане на тръбоканална мрежа в района на гарите и участъци приближение;
• доставка и монтаж на външни съоръжения (СОА, светофори, БО, кабели) в района на гарите и участъци приближение;
• доставка, монтаж и пускане в действие на оборудването за МКЦ;
• демонтаж на временни сигнализации (пултове за временно управление);
• направа отопление на жп. стрелки;
• направа външно осветление, включително перонно осветление;
• направа на външно ел. захранване

V. Дейности за изпълнение на СМР по част „Сгради“, включват:
• изграждането на ново приемно здание;
• рехабилитация на техническа сграда за целите на системите за сигнализация и телекомуникации;
• разрушаване на съществуващи сгради – магазия, кантон, външна тоалетна, водна кула и бетонов фундамент на водопоен кран, постове

VI. Дейности за изпълнение на СМР по част „Съоръжения“, включват:
• дейности по водосток на км 42+975,12 – изграждане на нова водоприемна шахта при втока, с оглед заустването на канавка от отводнителната система;
• изграждане на водосток на км 42+975,12 с дължина 16м; за изграждането му са предвидени 13бр. тръбни стоманобетонови елементи с вътрешен диаметър 100см и дебелина на стените 13см; при втока и оттока се монтират шахти със светли размери 120/140см и дебелина на стените 20см.
• дейности по водосток на км 43+69,40 – уширение на съоръжението от страна отток с кутиеобразна рамка без лагери и фуги.
• изграждане на подлез за селскостопански животни на км 43+030,50 включва: разкриване и почистване на строителната площадка; изкопни работи до подложен бетон за изпълнение на фундаментната плоча при откос 2:1; полагане на тръби ∅200 в бетонов кожух за отвеждане на дъждовни води от подлеза; подложен бетон – 10см, клас С12/15; кофраж и армировъчни работи за дънната плоча; бетониране на плочата до работната фуга със стената; кофраж и армировка на стените и бетониране до долен ръб покривна плоча; скеле, кофраж, армировка покривна плоча и бетониране на същата; изпълнение на бордове и тротоари, в които се залагат тръби за отвори 2х8∅110; кофраж и армировъчни работи за дънната плоча на рампите; бетониране на плочата до работната фуга със стената; кофраж и армировка на стените на рампите и бетониране; хидроизолация – двукратно обмазване с горещ битум или друга мазана хидроизолация по стени и листова хидроизолация по покривна плоча, защита с бетон, армиран с мрежа N5-20/20cm; обратна засипка от страни на съоръжението на пластове по 25см от баластра и уплътняване на същата; обратна засипка над съоръжението за релсовия път;
• изграждане на шумозащитни стени в района на гарата
• изграждане на предпазни огради в района на гарата