ЖП линия Димитровград – Свиленград
октомври 26, 2020
Железопътен участък Скутаре – Оризово
октомври 19, 2020

Пътна връзка за летище "София"


Описание на проекта

Проектиране и изпълнение на строеж "Пътна връзка за летище "София" с обхват от бул."Брюксел" (от о.т.201 - о.т.206 до о.т.255 - о.т.226) до ул."Мими Балканска" (от о.т. 214 до о.т.215)"

Строеж 2 група 1 категория
Препроектиране на:
Връхна конструкция на мостово съоръжение, Предпазни огради и парапети ПУСО, ПБ, Пътна, ВОД, Хоризонтална маркировка и сигнализация, ПБЗ;
СМР:
Необходими възстановителни работи на обекта за започване изпълнението на оставащите СМР; Подпорни стени; Отводянване на Естакада; Канализация и отводняване; Пътни работи в това число води хоризонтална маркировка и сигнализация; Електроснабдителна мрежа; Улично осветление; МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ (Обратна засипка с валирана баластра до стандартна плътност, при оси 1,2,3,4,5 и устой А, Направа на кофраж, видим бетон за връхна конструкция, тротоарни конзоли, средна разделителна ивица, надлъжно и напречно напрегната, Тежко подпорно скеле за връхна конструкция, Устои, колони и ригели, изливни пилоти; Направа на Прехододни плочи; Доставка и монтаж на дилатационни фуги; Доставка и монтаж на еластомерни лагери; Листова хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове; Асфалтобетон - два пласта)

Buy now